OGÓLNE WARUNKI UMOWY z dnia 10 lutego 2015 r. („OWU”)


§ 1.
Przedmiot OWU

Przedmiotem ogólnych warunków jest ustalenie warunków współpracy dla wszystkich umów i zamówień zawieranych przez PROF UBRANIA ROBOCZE sp. z o.o. Bieganów 19 A, Cybinka 69-108 Polska, KRS: 0000136913 (zwaną dalej „PROF.”) z klientami.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Ogólne warunki umowy określają ogólne zasady, na których PROF zawiera i wykonuje umowy i zamówienia.

2. OWU znajdują zastosowanie wyłącznie w obrocie profesjonalnym (prywatnym lub publicznym) i nie dotyczą umów i zamówień zawieranych z konsumentami.

§ 3.
Zamówienia

1. Zamówienia są składane w formie pisemnej, za pośrednictwem faksu, lub poczty elektronicznej.

2. Zamówienie winno zawierać co najmniej następujące elementy: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, terminy wykonania, ceny.

3. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia wymaga potwierdzenia na piśmie lub poprzez fax lub pocztę elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

4. Brak potwierdzenia zamówienia w w/w terminie oznacza nieprzyjęcie zamówienia.

5. Wszelkie oświadczenia, oferty, cenniki, materiały promocyjne składane lub publikowane przez PROF nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


§ 4.
Warunki płatności

1. Warunki płatności są określone w zamówieniu i jego potwierdzeniu. Ceny określone w potwierdzonym zamówieniu są wiążące i stanowią podstawę rozliczeń pomiędzy stronami.

2. Niezależnie od oświadczeń klienta przy dokonywaniu zapłaty, PROF jest uprawniony do zaliczenia otrzymanej kwoty w pierwszej kolejności na odsetki za opóźnienie, następnie na poniesione wydatki, a następnie na zaległe wynagrodzenie – w kolejności od najdawniej wymagalnego.

§ 5.
Wykonanie zamówienia

1. Wykonanie zamówienia następuje zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami oraz przepisami prawnymi.

2. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu wykonania zamówienia każda ze stron ma obowiązek podać przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania.

§ 6.
Poufność

1. Wszystkie informacje nieudostępniane publicznie i pozyskane w związku z realizacją zamówienia, a w szczególności informacje dotyczące spraw i kwestii organizacyjnych, handlowych, know-how i technicznych są informacjami poufnymi i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Wyjątek stanowią informacje, które podlegają prawnemu obowiązkowi ich udzielenia.

2. Strony oświadczają, że nie będą wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz, że zapewnią tym informacjom należytą i stosowną ochronę.

3. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy obowiązuje przez okres 10 lat licząc od chwili potwierdzenia zamówienia i może zostać uchylone wcześniej tylko za pisemną zgodą każdej ze stron, pod rygorem nieważności.


§ 7.
Postanowienia końcowe

1. Jeżeli któreś z postanowień OWU jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego, należy powziąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne.

2. OWU stanowią integralną część umów zawieranych przez PROF. Wszelkie odstępstwa od OWU wymagają wyraźnego wspólnego zawarcia odpowiednich postanowień na piśmie, e-mailem lub faksem pod rygorem nieważności. W takim przypadku pierwszeństwo mają zawarte postanowienia.

3. Zamówienia i zawierane przez PROF umowy wraz z niniejszymi OWU podlegają prawu polskiemu, przy czym w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w związku z zamówieniem lub realizacją zamówienia, a których stronom nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji, będą - wedle wyboru PROF rozstrzygane wyłącznie przez:
– sąd powszechny właściwy dla siedziby PROF, albo
– sąd powszechny w Poznaniu.

5. Niniejsze OWU wiążą strony w przypadku:
– doręczenia OWU przed zawarciem Umowy, a także
– udostępnienia OWU klientowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej PROF.

6. PROF oświadcza, że udostępnione na stronie internetowej:………………………..OWU mogą być w każdym czasie odtwarzane, mogą być zapisywane w komputerze oraz mogą być wydrukowane

7. Jeżeli niniejsze OWU występują w wersji dwujęzycznej, to w razie rozbieżności językowych, wyłącznie wiążąca jest polska wersja językowa OWU.

Nasi partnerzy:

Prym Fashion Carthartt KLM Loodswezen Simon Safety